Laman

Kamis, 16 Juni 2011

Prasasti Bhujangga waisnawa SekartajiOng awighnam mastu namā śidyam. Ong prânamyam sirā sang widyam, bhukti bhukti hitartwatam, prêwaksyā tatwam widayah, wişņu wangsā pādāyā śiwanêm, sirā ghranā sitityam waknyam. Rajastryam mahā bhalam, sāwangsanirā mongjawam, bhupa-lakam, satyamloka. Ong namadewayā, pānamaskaraning hulun, ri bhatarā hyang mami. Ong kara panga bali puspanam. Prajā pasyā. 

1.b. nugrah lakam, janowa papā wināsayā, dirghga premanaming sang ngadyut, sembahing ngulun ri sanghyang bhumi patthi, hanugrahaneng hulun, muncar anākna ikang tatwa, prêtthi entananira sang bhujanggā wişņawa, tan katamanan ulun hupadrawa, tan kêneng tulah pāmiddi, wastu pari purņā hanmu rahayu, ratkeng kulā warggā sāntanannirā, mamastu jagatitayā. Ong namasiwaya, ong nama bhuddayā.
2.a. Ong namā bhujanggā bħuddayā. Nyan têgêsing prihagem pañungsungan, krananya hana prigêm (ha) pañungsungan, panugrahan sakêng griya pajaten, titanen mangke ida bagus citrā, hangamet sêtri, listuhayu paripurnna, sutanirā aryyā damar, sakêng kadiri, wus alamā lamā hatmu rabyā, mijil sutanning karwa laki-
2.b. laki kang panwa hapanngêran ida bagus ngurah, kang hari, hapaniah ida bagus driyā, rimangke ganti wasāsyanirā ring pajaten, mwang kādiri tabanan, mangda ida bagus citrā māpyuwitthā, wus ida māpyuwittā (maprohita) hinaranan bhujangga guru jati lêwih. Titanên mangke ida bagus ngurah, malinggih ring griyā.
3.a. bahan sari. Titanên ida bagus driyā, kesah sakêng griyā pajaten, malinggih ring griyā batubwah, gunungrattha kusiman, tur kasungsung hantuk sāsya (si) kabeh, raris idā ngamet s• âtri listuhayu paripūrņnā. Slamā-lamā hatmu rabyā. mijil sutannirā hakurambyan, kang panwa, hapaniah ida bagus hungu, kang hantân idā bagus kibul, sami widagda.
3.b. Mahukir ukiran, raris idābagus hungu kāpanikāyang mākaryyā arcla ring ida cokordda kusiman, malakar hantuk taru candana jênggi māpindā śiwā mwang ghanna, wus putus idā mākaryyā wus katur ring cokordda puri kusiman. Kawarņnā mangke cokorda kusiman pdêk ring idā dalêm smarāpura klungkung, singgih padukā
4.a. daļêm, kadyang punapa durung hana pamdal rikang padaļêman, yeki patih tā hadrêbe tukang wong dwijā, kang ngaran ida bagus j hungu, mwang ida bagus kibul, garggittha yun sirā dalêm, yan i samangkana hatūrtā tuhu mabnêr hature kittha, ri mangke hana. sadna (j) sirā dalêm, ri coharddā kusiman, nanging warahên ring bagus hungū //o// Tita-
4.b. nên mangke ida bagus hungu, tangkil rijêng paduka dalêm, raris humatūr ida bagus hungu, singgih padukā daļêm, mānawi hana swaraja karyyā rikang padaļêman, weh hanakna patihta mangke, Lingira daļêm ri sirā bagus manawi hana swaraja karyyā rikang padalêman, wehanakna patih mangke. Lingira daļêm, ri sirā bagus hungu, yeki hulun huminta sih rikitthā, hulun huminta karyyā ri kitthā, hangŗedyakên pamdal rikang pādaļêman.
5.a. ida ngiring patih padukā daļêm. Titanen mangke ida hungu, hangrêdyakên gêlung agung ring smarapurā klungkung apanêngêran idā idewā agung śakţi. Titanên mangke ida bagus hungu hakaryyā, tumut harine ida bagus kibul, sampun wus idā bagus hungu hakaryyā, kagyat ida daļêm, ih bagus, iki pamdal songgeng maring daksinā, nanging bongkar
5.b. ya rumuhun têmbenin malih bagus akaryyā, singgih padukā daļêm, hapan patih hadrêbe kanti wwong cina, sahodarasayā makaryya pamdal rikang padaļêman, nanging pamdal ika songgeng maring daksinā, kandikayang mongkar ring ida dalêm, raris humatur wwong cinā ring ida bagus hungu, sampunang ika bodkara (podgala), hapanya nunas panugrahan
6.a. ri sang hyang sinuhun kidung mangke sayaga ngalih akên timah katanah cinā, tan kacarita datêng wong cinā ika, angawa timah makweh, ika tinangge angêor pamêdal ika, nanging jêjêg pagêh pamêdal ika, nanging garjita hyun sirā dalêm, tuhu luih kita bagus hungu, kita maka cihnaning bhuwana, samangkana katattwania nguni, katama katta katêkeng ma-
6.b. ngke raris humatur idā bagus wungu, singih paduka dalêm patik huminta pamit ri paduka daļêm, asadnya ida dalêm aywa doh rikang pādaļêman, amwit ida bagus wungu, mwang harin idā ida bagus kibul, angalih prades• a sênggwan, klungkung, samangkana katattwanira ida bagus wungu mwang ida bagus kibul ktama katêkeng mangke.//0//
7.a. Ong awighnamastu namā śidyêm. Nyan tegêsing prihagêm pañungsungan, nga, krananya hana prihagêm pañungsungan, pratêgâsing bhandhesā nusā, nunas pamutêring jagat nusā, ring idha dalêm smarāpura klungkung, ring i dewa agung sakti, mangda hana kangelingakên, kahyangan tiga ring nusā, panataran agung, batu madahu, mwang puncak mundhi, apan maswe idā
7.b. daļêm dukut nywargga rohanna. Titanên mangkē ida daļêm, ngrauhang pramañca punggawa maka sami, ngawon pamuterin jagat nusā, wus puput ikang bebawosan, idā bagus hungu kawnangang, amutêr jagat ri nus• ā, apan idā bagus hungu katurunan bhujangga guru jati ļêwih, kahiring antuk harin idā, kang ngaran idā bagus kibul. Mangke ha -
8.a. nā manugrahan sirā daļêm, ida bagus hungu yan wkasan sir pjah, wnang sirā hamatuh ring daļêm, mābade matumpang salu, maļêmbu cemeng mulus, yan wkasan sirā rnaprawita, māpogalā, wnang sirā hanganggo padmā śaņnā, mānagā catur mahêmpas, nanging elingakna panugrahan sirā daļêm, katêkeng sapŗêtisantanan ta angelingakna, titanen mang –
8.b. ke ida bagus hungu, lunga mareng nus• ā nanging lunga mareng sasak rumuhun, prāpta ring wades• a tanah bêt, irika raris kajaya-jayā ring wonging tanah bêt, raris katurin pabuktyan, wus mangkana raris ida lungā mareng nusā, kahiring dening pasêk, mwang pandhe wadeşā tan sah pamargginida angawā pdoman, Iwirnyā, taru buhu, bdil, kulkul, pareret prasama maśwa.
9.a. ra tan sah mapatêh lampahnyā, kadi ring majapahit, titanen mangke datêng ri wadeşā nusā, kang arane pdoman ped, wus hana ida hagriya ring pdoman ped, raris ida ngardyakên paryangan, kang pura camara, hapan maswe ri wadeşā pdoman ped, mijil putranirā asta diri laki-laki, kang panwa ngaran ida bagus gede cakrā wiśuddha, kang madyāmā panengêran ida –
9.b. Bagus ngurah candra wijayā, kanğ ñoman mapanlah ida bagūs ñoman murddhana, iti sutanyang pangarêp, suta byang kwalon, kang panwa ida bagus gde lanang, kang madyā idā bagus gde mantêb, kang ñomanan idā bagus ñoman manesā, kang pangêtut ida bagus ktut cucukan, suta mabibi panawing, ida bagu -
10.a. s putu cacaran, prasama ka asta diri kawehing pangeling sling maka cihnaning wiakti, samangkana panugrahan ida bagus hungu ri sutan nira makabehan. Harawas rawas ida bagus gde hungu, angrengê ikang wreţta hana tucapa wong panca srawa, angrusak panagara ring nuşā, dadia pramangke kasahar sutanira kabeh ri panepining panegara ring nu –
10.b. sā, sutanira kang panwa ida bagus gde cakra wisudda, jumenek ring wadesā pdoman ped, ida bagus ngurah candra wijaya angungsi wadeşā mawaşţa pangkung, ida bagus ñoman murddana, angungsi wadeşā mawaşţa sêkartaji, ida bagus gde lanang, angungsi wadeşā mawaşţa sompang, ida bagus made manteb, angungsi wadeşā mawaşţa sakti.
11.a. Ida bagus ñoman maneşā, angungsi wadeşā swana, ida bagus ktut cucukan angungsi wadeşā bucang, ida bagus putu cacaran, angungsi wadeşā pulagan. Pŗêsama sanak ira kawehin kasta pangeling eling maka cihnaning wiakti, wastu prasama eling ring linggihnya, kaunggahang ring lontar kaya iki, wastu wruh sirā ring Hnggih, wruh si –
11.b. ra ring laluhur ta, yan sirā kalalen ring laluhur ta, laluhur ta juga kalalen ring sirā, rusak kang swanegaran ta, apan sirā hempu kuturan, apasang pastu rikang swanegara, samangkana elingakêna, aywa lupa. Titanen mangke hana wong prapts maharan ki made ketta, nya ngaran pasêk totok nanging pangungsinya, ida bagus ngurah candra wijaya ring pangkung' ka-
12.a. gênahang ring macang, tang sah i pande wsi mangiring kagênahang ring subya. Yan ida bagus ngurah candra wijaya mretista sang Una wênang angangge bade matumpang salu, malembu cemeng mulus, i pasêk ngaturang sarwa daun, i pande wêsi ngaturang ayam alit, samangkana pidartanya nguni, ktama katekeng mangke. i pasêk yan mreteka wong pejah, wênang matumpang lima, anganggo ratun alas.
12.b. Apan i pasêk gumalak ring nabe, samangkana panugrahan riira bhujangga wişņawa, ri sasyan (sisyan) nira nguni, yan ida bagus ngurah maŗêp ring pradewā, satrya, deşāk, asah basanya, apan ida bagus ngurah brahmaņā mackeg, yan ida maŗêp ring cokordda, ring i dewa agung, yan kaiwanganya kapatipati, wênang ya sinundung tigang rahina, yan kaiwanganya tan kamati, wênang kasinampurā yadya –
13.a. n hana arsan ida cokordda, ping kalih ida i dewa agung nibakang swala patra, gumêntos, ping, 7, ping, 8, nora gumandêl pacang iwang, sinundung tigang rahina, yan hana reñcang tan pasentana nora katuring ida cokordda, ping kalih ring ida i dewa agung, ida bagus ngurah, wênang ngambil, yan ida maŗêk ring ida cokordda, ping kalih ring ida i dewa agung ngo –
13.b. jog tan pawekasan, nora iwang, yadyan sirā angadêg wênang sirā kasinampurā. Mangke hana atur ida bagus ñoman murdana, ri yayah ira, mwang ri akang an makabehan apan sirā angêyut giri, anibak akên sêkar, rawuh ring sêkar angên, mangda tan gapuk mangde makanten wewidangan ida bagus ñoman murddana ring sêkar taji. Sahaning mawaşţa sêkar, ika –
14.a. ika wawidangan ida bagus ñoman ring sêkar taji. Titanen mangke wawidangan ida bagus ngurah ring pangkung, sahananing mawaşţa pangkung, mwang sahananing mawaşţa jurang, ika wawidangan ida bagus ngurah ring pangkung, hana malih wewidangan ida bagus ngurah ring pangkung, doh mwang kapaŗêk, mangde makantenan antuk ida, waşţan bukti ika hana ring jlijih, ring batang, ring bungan hurip, ring taba, ri toya-
14.b. pakêh, ring crokcok, ring kayu buluh, ring sban binga, ring batu pamor, ring prapat, rawuh ring sasak ida madwe pabuktian, mawaşţa ring tanah hêmbêt, samangkana putusing pangeling heling, bukti druwen ida bagus ring pangkung. Hana malih salawanya, hana wong wadeşā nusā, pêdêk tangkil ring icfo bagus ngurah ring pangkung, angaturakên sariranya, mwang deweknya apan ida ba-
15.a. gus ngurah ring pangkung wisesa,akweh wong wadeşā nayah ri ida, wadeşā paguyangan, wadeşāntapan, wadeşā lipa, ring wadeşā sabuluh, mwang wadeşā batu madeg, yan ida bagus ngurah anangun kang swaraja karyya, prasama ngaturang ayah, malih ring pasayatan ida bagus ngurah ring pangkung, ring dina, ş, umanis watugunung, tingkahnya nyayatin, nakêni tirta panglukatan pabŗêsi-
15.b. han anganggo sarwa putus, brahmaņā bhujangga wenang amutus, yan tan samangkana, edan pwa sirā. Malih ida bagus ngurah ring pangkung anrebe kang pānagi, ring kayanganya, pānagi angrencah, arganya, 5000, yan mungkulan hargania, 500, jarimpên lanang wadon, matalap, 7, mwang matalap, 9, nanging sasyan (sisyan) ida sami haŗêp ngaturang ayah, pasêk, pande, pañarikan.
16.a. Mañca deşā, sami arep, karana ida bagus ngurah madwe pānagi, kemulan asiki, ri mangke anadi satak. Priagem iki, tan wenang kiningsarang, ring mrajan kawitan, yaning wentên maraanah mangde huning, ring daging prihagem puniki, mangkn kabawosin ring pamrajan kawitan, yaning wentên purun amurug prihagem puniki, kasisipan hantuk, bha-
16.b. tara kawitan sane munggah ring prihagem puniki, Om wastiastu Om Santi Santi Santi Om. Puput sinurat ring rahina, bu, kli, matal, tang, ping, 3, śaśih, 2, rah, 9, saka 1903.

sumber : Arnita, Dra. I Gusti Ayu Rai Arnita (a.o.) - Inventarisasi dan Transliterasi Prasasti di Nusa Penida, Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2003, 182pp. (3.1. Prasasti Pura Desa Sekartaji, p.24-34)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar